INFORMACIÓ PER A LES NOVES INCORPORACIONS D'ESPORTISTES A LA TEMPORADA 2021 - 2022

 

QUOTES

 

1.- Licència federativa anual:

És anual amb validació d'octubre a octubre. Per a la temporada 2021-2022 als infants nascuts el 2008 i posteriors (2009,2010..) l'import és de 46,10 € i per als nascuts al 2007 i anteriors (2006,2005...) es de 50,15 €. El rebut es passarà al mes d'octubre. Si el infant entra quan la temporada està començada el pagament es farà directament al compte corrent d'ANG indicant a l'ingrés el nom del infant a la domiciliació bancaria del club i portant el comprovant de l'ingrés a l'oficina els divendres de 19:00 a 20:00 hores.

 

2.- Rebut mensual nadador/a:

Serà domiciliat i es cobrarà entre el dia 1 i 10 de cada mes. La quota mensual és de 39,00 €. Així mateix, el rebut de Duet Sport Can Zam per a l'any 2022 per als infants menors de 14 anys és de 8,06€ mensuals i per als més grans de 14 anys és de 10,89€ mensuals. Duet Sport Can Zam fa un descompte del 30% als membres de la família dels esportistes del club.


3.- Rebut anual família:

És obligatori que com a mínim un membre de la família, pare o mare, deu ser soci del club. Es passarà un rebut anual de 10,00 domiciliat a principis de temporada, al mes de setembre.

 
4.-Pòlissa d'assegurança:

S'informa que la fitxa federativa de cada esportista inclou una pòlissa de assegurança en cas d'accident. Sempre que es produeixi un accident a la piscina en horari d'entrenament, cal que ho comuniqueu a l'equip tècnic que disposa de l'imprès de parts d'accident que cobreix l'assistència mèdica en horari d' entrenament.


NORMES E INFORMACIÓ:

És obligatori cumplir amb totes les normes internes del club per a un bon funcionament. L'esportista que incompleixi alguna d'elles serà sancionat segons el règim intern disciplinari.

La temporada comença el primer dilluns de setembre de 2021 i termina l'últim divendres de juliol de 2022. Agost és el mes de vacances però el rebut mensual, es passarà igualment per poder fer front a les despeses de sou de l'equip tècnic.

Si un rebut és retornat pel banc, es tornarà a passar el mes sigüent amb l'increment corresponent de les despeses de devolució a càrrec de l'esportista.

En cas de voler donar-se de baixa del club caldrà comunicar-ho per escrit al correu electrónic amb 30 dies d'antelació, fixant com a data límit el dia 5 del mes anterior. Si l'esportista es dóna de baixa passada la data límit es cobrarà igualment el rebut del mes en curs.

És causa de baixa directa la manca de cumpliment de les normes de convivència dins de l'entitat i la manca de pagament dels rebuts d'un màxim de 3 mesos seguits.

Es recomana fer una ullada de tant en tant a les xarxes socials (WhatsApp, Facebook, Instagram,) i sobretot al correu electrònic, ja que és on s'envia tota la informació de sortides, competicions, canvis d'horari, etc..

Cada dos anys es farà una revisió mèdica completa a cada esportista, el Club es posarà en contacte amb l'empresa més adequada, i facilitarà la informació deguda a les famílies.